ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. BEVEZETÉS

A Szinkrón Kft. (7630 Pécs, Mohácsi út 111.) , mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A www.eurotrophyserleg.hu  címen elérhető szolgáltatás adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a www.eurotrophyserleg.hu honlapon.

A Szinkrón Kft. fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

Amennyiben felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közleményünk alapján nem

egyértelmű, kérjük, írja meg nekünk, és munkatársunk megválaszolja kérdését.

A Szinkrón Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan

biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Szinkrón Kft. az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az

elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott, és

betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos

hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

- 1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról (Be.);

- 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.);

- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

- 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (újPtk.);

 

2. DEFINÍCIÓK

2.1. érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy –

közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve,

azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy

szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre

vonatkozó következtetés;

2.3. hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely

megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá

vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

2.4. tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését

kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.5. adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének

célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó

döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval

végrehajtatja;

2.6. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely

művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése,

rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása,

nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és

megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-,

hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai

jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.7. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő

hozzáférhetővé tétele;

2.8. nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk

többé nem lehetséges;

2.10. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése

céljából;

2.11. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy

meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.12. adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai

megsemmisítése;

2.13. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok

elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől,

valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.14. adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem

rendelkező szervezet, aki, vagy amely szerződés alapján – beleértve a jogszabály

rendelkezése alapján kötött szerződést is – az adatok feldolgozását végzi;

2.15. harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel

nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy

az adatfeldolgozóval;

2.16. harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

2.17 kötelező szervezeti szabályozás (BCR – binding corporate rules): multinacionális

társaságok által alkalmazott és a bejegyzés székhelye szerinti EU-tagállam adatvédelmi

hatósága által jóváhagyott kötelező magatartási kódex. Ennek értelmében a multinacionális

cégcsoport vállalja, hogy a vállalatcsoporton belüli, az EU tagállamok területéről harmadik,

nem uniós országba történő adattovábbítás során megfelelő, a célországban egyébként

szokásosnál nagyobb szintű védettséget biztosít az általa továbbított személyes adatoknak.

2.18 adatvédelmi incidens: magában foglal minden jogellenes adatkezelést, függetlenül

attól, hogy azokat szándékosan vagy gondatlanul, esetleg technikai hiba miatt valósították

meg. Az ilyen adatvédelmi incidensekről az adatkezelőnek nyilvántartást kell vezetnie abból

a célból, hogy azokról információt adhasson az érintetteknek, valamint hogy az adatvédelmi

hatóság ellenőrizhesse az adatkezelőnek az incidensekkel kapcsolatos tevékenységét.

 

3. ALAPELVEK A SZINKRÓN KFT ADATKEZELÉSE SORÁN

Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi

önkormányzat rendelete elrendeli.

 

Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség

teljesítése érdekében lehet. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie e

célnak.

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához

elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges

mértékben és ideig.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető.

Az érintettet - egyértelműen, közérthetően és részletesen - tájékoztatni kell az adatai

kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és

jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés

időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell

terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges, időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig

lehessen azonosítani.

d,Személyazonosító jel alkalmazása tilos.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor

kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az

adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

 

4. A SZEMÉLYES ADATOK KÖRE, AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, JOGCÍME ÉS IDŐTARTALMA

A Szinkrón Kft. www.eurotrophyserleg.hu és a címen elérhető honlapjával kapcsolatos

adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a

megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik

kötelezővé, melyről külön értesítjük közönségünket. Felhívjuk a Szinkrón kft. részére

adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az

adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Regisztráció a honlapon

  A kezelt adatok: Kapcsolattartó név, e-mail cím, telefonszám,mobilszám, számlázási név és cím, szállítási név és cím, adószám,  

  Adatkezelési cél: online termékértékesítés, a vásárlás és a fizetés dokumentálása, a számviteli kötelezettség teljesítése,

  Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

 

  További kezelt adatok: Felhasználó által megadott azonosító, jelszó (titkosítva tárolva)

  Adatkezelési cél: a felhasználó, mint vásárló beazonosítása és a vele való kapcsolattartás,

  Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

 

  Adatkezelő rendszere tárolja továbbá a direktmarketing célú megkereséshez adott hozzájárulást, a fel- és leiratkozással, az üzenetek küldésével, kézbesítésével és megnyitásával kapcsolatos analitikai adatokat (pl. az események dátuma és időpontja, számítógép IP címe, kézbesíthetetlenség oka)

  Adatkezelési cél: a megrendelt termék (illetve szolgáltatás) teljesítése, számlakiállítás, a fizetés lebonyolításának lehetősége,

  Adatkezelés időtartama: Ha az adatokat az Adatkezelő a Számv. tv. alapján köteles megőrizni, akkor az adatokat az Adatkezelő az érintett hozzájárulásától függetlenül csak a felhasználói fiók megszűnését követően 8 év múlva törli.

 

E-mailes, faxos és telefonos kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatok

  A kezelt adatok: e-mail cím, név, lakcím (ország, város, irányítószám, utca, házszám), telefonszám és az ügyfélszolgálathoz emailben beérkezett, a felhasználóra, vagy más érintettre vonatkozó egyéb személyes adat és az ügy körülményei.

   Adatkezelési cél: A www.eurotrophyserleg.hu/shop_contact.php linken található kapcsolat-felvételre vagy serleg@szinkron.hu-ra  érkező kérések és reklamációk kivizsgálása és pontos dokumentálása, vagy a telefonon folytatott telefonbeszélgetés pontos dokumentálása annak érdekében, hogy az Adatkezelő rendelkezésére álljanak azok a kérések és észrevételek, amelyek az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatosak. A kommunikáció archiválásra kerül, így bármely utólagos kérdés vagy vita esetén az információk eredeti formájukban rendelkezésre állnak és szükség esetén az üggyel összefüggésben a az Adatkezelő kapcsolatba tud lépni a felhasználóval.

   Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában 5 év múlva törli. A telefonbeszélgetéseket nem rögzítjük.

 

Hírlevélre feliratkozás során megadott személyes adatok

   A kezelt adatok: név, e-mail cím

   Adatkezelési cél:rendszeres tájékoztatás a termékekről, akciókról

   Adatkezelés időtartama: az érintett személy hozzájárulásának visszavonásáig

 

A Szinkrón Kft az alábbi adatfeldolgozókkal áll kapcsolatban:

 Vector  Kft.

 Nem használja fel a személyes adatokat.

 Határozatlan idejű szerződés megszűnéséig tárolja az adatokat.

 

Mailchimp online hírlevél küldő rendszer tulajdonosa és üzemeltetője nem használja fel a személyes adatokat

  Évente megújuló szerződés időtartalmára tárolja az adatokat.

 

 

Az Adatfeldolgozó önálló döntést nem hoz, kizárólag az Adatkezelővel kötött szerződés és a kapott utasítások szerint jogosult eljárni. Az Adatkezelő ellenőrzi az Adatfeldolgozó munkáját. Az Adatfeldolgozó további adatfeldolgozó igénybevételére csak az Adatkezelő előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult.

 

5. KÜLDŐ WEBANALTIKAI ÉS HIRDETÉS-KISZOLGÁLÓK

A Szinkrón Kft. a Google Inc. Google Analytics szolgáltatását használja. A Google

Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának

elemzését. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google

Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat

harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a

Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdWords

remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a

Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek

alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz

számukra elérhetővé más honlapokon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc.

számára a honlaplátogató azonosítását egyéb honlapokon is.

A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a www.google.hu/intl/hu/policies/privacy

Információ a Google Inc. adatokkal kapcsolatos tevékenységéről és a cookie-k letiltásáról, a

hirdetések személyre szabásáról: www.google.com/intl/hu/policies/privacy/ads

 

6. EGYÉB

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyészség, a nyomozóhatóság, a

szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos, illetőleg jogszabály

felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg

iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkeresheti az adatkezelőt.

A Szinkrón Kft. a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az

adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a

megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges

 

A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSÁNAK MÓDJA, AZ ADATKEZELÉS BIZTONSÁGA

A Szinkrón Kft. a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során

alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

a) az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

b) hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

c) változatlansága igazolható (adatintegritás);

d) a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

A Szinkrón Kft. olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik

az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező

kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

A Szinkrón Kft. az adatkezelés során megőrzi

a) a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

b) a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát

és teljességét;

c) a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége

van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az

ezzel kapcsolatos eszközök.

A Szinkrón Kft.-nek, valamint partnereinek informatikai rendszere és hálózata

egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz

és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik.

Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek,

protokolltól (e-mail, web, ftp stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő, a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az

alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is.

 

7. AZ ADATKEZELŐ ADATAI, ELÉRHETŐSÉGE

Név: Szinkrón Kft.

Székhely: 7630 Pécs, MohácsI út 111.

Eurotrophy serleg kereskedelem címe: 7630 Pécs, Gerle utca 1.

Adószám:10233933-2-02

E-mail: szinkron@szinkron.hu

ügyvezetők: Karfner Csaba, Sági Enikő

 

Amennyiben megkeresné Társaságunkat, adatkezelo@szinkron.hu  elérhetőségen léphet kapcsolatba az adatkezelővel.

A Szinkrón Kft. minden hozzá beérkezett e-mailt a rögzített személyes adatokkal együtt az adatközléstől számított legfeljebb 5 év elteltével töröl.

 

8. JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

 

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes

adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -

törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve ügyfélszolgálata útján.

Az érintett kérelmére Szinkrón Kft., mint adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt,

illetőleg az általa megbízott feldolgozó által feldolgozott adatairól, az adatkezelés céljáról,

jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják

vagy kapták meg az adatokat. Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb

idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában adja meg a

tájékoztatást

Szinkrón Kft. a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, az érintett kéri, az

adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott

határideje lejárt, azt a bíróság vagy az adatvédelmi biztos elrendelte.

Az érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a) a személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag az adatkezelő vagy az adatátvevő

jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az adatkezelést

törvény rendelte el;

b) a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvéleménykutatás

vagy tudományos kutatás céljára történik;

c) a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

 

A Szinkrón Kft. - az adatkezelés egyidejű felfüggesztésével - a tiltakozást a kérelem

benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és

annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, az

adatkezelő az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is -

megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett

intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot

korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése

érdekében.

Amennyiben az érintett az adatkezelőnek a meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen -

annak közlésétől számított 30 napon belül - bírósághoz fordulhat.

Az érintett jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság

az ügyben soron kívül jár el.

Szinkrón Kft. az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy a technikai

adatvédelem követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. Az

adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső

elháríthatatlan ok idézte elő.

Az adatkezelő továbbá nem téríti meg a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos

vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Telefax: +36 1 391 1410

Email: ugyfelszolgalat@naih.hu

Ha valaki közérdekű adathoz azért nem kap hozzáférést, mert azt nemzeti adatnak

minősítették, akkor felülvizsgálatot kezdeményezhet az adatminősítéssel szemben. A

felülvizsgálatot az adatvédelmi hatóság folytathatja le, azonban, ha az adatigénylő nem

találja ezt elegendőnek, akkor ezt követően titokfelügyeleti eljárást is kérhet. Ez utóbbit

szintén a hatóság folytathatja le, s eljárása akkor is hivatalból indítottnak minősül, ha azt

bejelentésen alapuló vizsgálat előzte meg. A bejelentővel azonban közölni kell a

titokfelügyeleti eljárás tényét és az eljárást befejező döntést. A titokfelügyeleti eljárás

eredménye lehet, hogy a hatóság megállapítja, hogy jogellenes a nemzeti minősített

adatnak való minősítés, és a minősítőt a minősítés szintjének vagy érvényességi idejének

jogszabály szerinti megváltoztatására szólítja fel, vagy pedig kötelezi őt a minősítés

megszüntetésére. Az eljárás másik lehetséges kimenetele pedig, hogy a hatóság

megállapítja, hogy az érintett adat valóban jogszerűen tartozik a nemzeti minősített adatok

védelme alá. A titokfelügyeleti eljárás ügyintézésére két hónapja van a hatóságnak, ami egy

alkalommal (legfeljebb harminc nappal) meghosszabbítható.

 

9. JOGI NYILATKOZAT

Felelősség korlátozása:

Szinkrón Kft. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak

miatt, bármilyen okból is következtek be:

- Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.

- Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza honlapunk

akadálytalan működését és a foglalást.

- Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.

- Bármely levél - függetlenül attól hogy papír vagy elektronikus formában érkezett - de főleg

bármilyen adat elvesztése.

- Bármely szoftver nem megfelelő működése.

- Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

Szinkrón Kft. nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy

bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

Szinkrón Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot előzetes figyelmeztetés

nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan

szüneteltesse, vagy megszüntesse. A honlap felhasználója elfogadja, hogy a honlap

módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből

eredő kárért Szinkrón Kft. felelősséget nem vállal.

Jelen nyilatkozatban történt bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online megtalálható a www.szinkron.hu oldalon.

 

10. SZERZŐI JOGOK

Az oldalon található összes információ, fotó a Szinkrón Kft. kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem

alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).

Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését

jelenti, és jogi következményeket von maga után.

Az oldal bármely elemének felhasználásához a Szinkrón Kft. előzetes írásbeli

engedélye szükséges